SOKOLNICE

N?KOLIK SLOV O KNIHOVN?

Obecní knihovna v Sokolnicích je ve?ejná univerzální knihovna, jejímž úkolem je uspokojování knihovnických a informa?ních pot?eb obyvatel. Půj?uje knihy, ?asopisy, mapy a další knihovní jednotky. Na požádání zprost?edkuje literaturu z jiných knihoven. Umož?uje ob?anům zdarma p?ístup na internet.

První knihovna v naší vesnici byla umíst?na v budov? tehdejší obecní školy. Od té doby se n?kolikrát st?hovala a ?adu let byla umíst?na i v "hasi?ce". Dnes sídlí v budov? obecního ú?adu.

Po administrativní stránce pat?ila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov a od r. 1990 se stala pobo?kou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 1996 se jejím z?izovatelem stala Obec Sokolnice. Po metodické stránce pat?í knihovna pod st?edisko p?i M?stské knihovn? v Mod?icích.

V r. 1981 byla knihovna tzv. profesionalizována a na míst? knihovnice se vyst?ídalo n?kolik absolventek St?ední knihovnické školy, nap?. Nataša Nováková a Dana Kone?ná. Nyní je vedoucí knihovny paní Jana Šebestová.

V r. 2003 za?ala knihovna s automatizací knihovnických procesů pomocí automatizovaného knihovnického systému Clavius. V r. 2005 prob?hla v knihovn? za vydatné pomoci pracovnic st?ediskové knihovny v Mod?icích rozsáhla aktualizace a revize knihovního fondu a v r. 2006 byla ?ada knih nov? oštítkována a obalena.

Knihovna spolupracuje s mate?skou a základní školou. Pro d?ti jsou po?ádány besedy a sout?že.

Knihovna je financována z rozpo?tu jihomoravského kraje, obce a v r. 2002 získala 2 po?íta?e z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3.

KNIHOVNA V?ERA
1970


A
DNES
2007


aktualizováno: 1.4.2015